Regionalno istraživanje o fenomenu djece koja žive i/ili rade na ulici u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Djeca uključena u život i/ili rad na ulici predstavljaju najranjivija grupa pojedinaca u stanju socijalne potrebe. Ova grupa djece, zbog siromaštva i zbog činjenice da su oni često rade prekovremeno, i dalje je isključena iz svih relevantnih društvenih sistema. Broj djece na ullici naglo je porastao u posljednjih nekoliko godina u jugoistočnoj Europi.

Ovo istraživanje je planirano, s ciljem istraživanja fenomena "djece koja žive i/ili rade na ulici i djece u riziku od to postani" u zemljama obuhvaćenim RNSIC aktivnosti. Istraživanje je izrađena na dvije komponente, kvantitativne i kvalitativne, provedeno je u 4 različite zemlje: Republike Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Republika Srbija. Kvantitativna komponenta imala je za cilj ocijeniti položaj ugroženih porodica djece uključene u život i/ili rad na ulici i djece u riziku, a kvalitativna komponenta usmjerena je na identificiranje nedostataka i potreba u pružanju usluga za djecu.

U istraživanju je ukupno učestvovalo 1062 domaćinstava (103 u Albaniji, 300 u Bosni i Hercegovini, 150 u Crnoj Gori i 509 u Srbiji). U kvantitativnoj komponenti je urađeno 7 fokus grupa za diskusiju uz sudjelovanje ukupno 71 relevantnih učesbika. Podaci su prikupljeni u Tirani (Albanija), Bihaću i Brčkom (Bosna i Hercegovina), Beogradu i Novom Sadu (Srbija) i Podgorice (Crna Gora). Prikupljanje i analiza podataka provedena su tokom juna i jula 2016. godine.

Glavni rezultati ovog istraživanja ukazuju na to da se porodice djece uključene u život I /ili rad na ulici i djece u riziku susreću s brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu. Za više informacija idite na Regionalno istraživanje o fenomenu djece koja žive i/ili rade na ulici u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Štampa