Stariji brat, starija sestra

Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla nedavno je kao članica mreže „Stariji brat, starija sestra BiH“, započeo sa realizacijom istoimenog projekta u Tuzli. Ovaj projekat, koji se provodi širom svijeta, namijenjen je djeci koja su smještena u dječijem domu ili potiču iz materijalno i socijalno ugroženih porodica, te im je zbog toga otežano odrastanje u zdravu, socijalno i radno sposobnu ličnost.

U projektu povezujemo djecu između 7 i 14 godina sa „starijom sestrom“ ili „starijim bratom“, odnosno sa jednim volonterom/volonterkom, studentom ili studenticom. Tokom sedmičnog druženja para, dijete razvija povjerljiv, siguran i podržavajući odnos sa volonterom/volonterkom, koji/a za njega predstavlja pozitivan model ponašanja. Kroz prijateljski odnos, dijete usvaja socijalno prihvatljiva ponašanja, moralne i kulturne vrijednosti, kao i životne vještine neophodne za samostalan život u zajednici.

Realizacijom projekta aktivno doprinosimo procesu reforme sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na socijalno uključivanje djece u riziku i promociju socijalne pravde. Osim toga, doprinosimo izgradnji i razvoju civilnog društva zasnovanog na vrijednostima socijalne pravde i jednakosti, dječjih prava i socijalne i kulturalne participacije.

Prema teoretskim pretpostavkama „Stariji brat, starija sestra“, spada u programe selektivne prevencije, čija svrha je ublažavanje i kompenziranje posljedica razvojnih nedostatka i poteškoća kod djece i mladih, s ciljem sprečavanja socijalne marginalizacije i upuštanja djece u rizična ponašanja povezana sa svijetom nasilja, kriminala i ovisnosti.

Mreža „Stariji brat, starija sestra BiH“ je mreža nevladinih organizacija, na čijem se formiranju radi od 01.05.2009. godine u 6 bosanskohercegovačkih gradova. Projekat je finansiran od strane njemačkog donatora RENOVABIS. U 2013. godini registrovana je i Fondacija Stariji brat, starija sestra, a u tekućoj godini, 8 članica Mreže i dalje radi na poboljšanju kvaliteta realizacije lokalnih projekata i edukaciji koordinator/ica, te razvoju standarda kvaliteta, kao i promociji filantropije.

Štampa