Prihvatna stanica - Nova generacija, Banjaluka

  • Štampa

    Udruženje “Nova generacija” u saradnji sa JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka realizuje aktivnosti za zaštitu djece i omladine zatečene u skitnji i prosjačenju, a u vidu Prihvatne stanice koja je u funkciji 24 časa dnevno preko aktivnog i pasivnog dežurstva. Prihvatna stanica vrši prihvat i kratkotrajni smještaj djece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju ili drugim slučajevima u kojima je hitno potreban kratkotrajan smještaj, ishrana, primjena zdravstveno- higijenskih mjera, utvrđivanje identiteta, sačinjavanje nalaza o njihovom ponašanju s ciljem da se dijete što prije vrati u primarnu porodicu, ustanovu socijalne zaštite ili da se preda nadležnoj službi socijalne zaštite u mjestu porijekla djeteta.