Podrška u obrazovanju

  • Štampa

Zemlja djece, Tuzla

Priprema korisnika za uključivanje u redovan školski sistem se odvija kroz različite radionice edukativnog i kreativnog karaktera, usmjerene ka razbijanju predrasuda prema školi, razvijanju psiho motoričkih sposobnosti i kreativnosti, učenju osnovnih životnih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, prva slova i brojevi, i sl.), razvijanju higijenskih navika i društveno prihvatljivog ponašanja. Pored radionica, djeci su omogućeni izleti rekreativne prirode, posjete kulturnim institucijama, fabrikama i tome slično. Organizujemo i posjete ljekaru, sistematski pregledi i sl., u saradnji sa roditeljima/starateljima.

     U okviru ovog segmenta radi se sa djecom koja su uključena u školu, ali imaju potrebu za dodatnim pojašnjenjima vezano za određene predmete (npr. matematika, fizika, hemija). Pristup ovom problemu je sistematičan, na način što su organizovane grupe po predmetima i za svaku grupu je zadužen po jedan volonter/saradnik ili učitelj za djecu ulice. Savjetnik vodi evidenciju o ovim korisnicima u smislu njihovog napretka i poboljšanja uspijeha u školi. Nastava se odvija u centru, na terenu ( u porodici ili organizovano u naselju ili školi).