Terenski rad sa decom koja su uključena u život ili/i rad na ulici

  • Štampa

Centar za integraciju mladih, Beograd

   Vizija koju CIM želi da ostvari pomoću terenskog rada je izgradnja zajednice u kojoj će svako dete, a posebno dete uključeno u život ili rad na ulici, biti vidljivo i čije će potrebe biti zadovoljene. Terenski radnici, koji su istvremeno predstavnici zajednice, ali u životu dece sa kojom rade predstavljaju osobe od poverenja, imaju zadatak da javnosti približe specifične probleme ove dece i predstave ih kao probleme koji se tiču svih u zajednici. 

   Svaki terenski tim čine dve osobe (poželjno muško-ženksi par). Ovi timovi izlaze na teren 2-4 puta nedeljno, u zavisnosti od specifičnosti terena i broja dece koja se pronađu. Terenski radnici CIMa odlaze na mesta na kojima se deca okupljaju, žive i rade (parkovi, vagoni, raskrsnice …) i nude im usluge koje se planiraju unapred. Glavne aktivnosti terenskih radnika/ca su procena (procena situacije, okoline i početna procena deteta), planiranje (odgovor na probleme i potrebe identifikovane na terenu koje je potrebno obraditi), definsanje oblasti znanja i veština koje su detetu potrebne, zastupanje deteta, donošenja odluka i aktivno učešće u timu itd. 

   Nekada se jedino Terenskim radom može dopreti do populacije dece koja su uključena u život ili rad na ulici, tada je ovakav rad jedini način da ova deca ne ostanu nevidljiva. Nekada Terenski radnici predstavljaju glas ove dece u zajednici. Zato CIM svojom poslovnom politikom insistira na tome da je pravo i odgovornost svakog građanina i građanke u zajednici da aktivno učestvuje i doprinese kreiranju mehanizama u borbi za pobošljanje kvaliteta života dece ulice uključene u život i/ili rad na ulici.

 

EHO, Novi Sad 

   Terenski rad je nastao u novembru 2009. godine, okupljanjem volontera različitih struka. Osnovna poenta terenskog rada je povezivanje dece sa Svratištem i povezivanje sa sistemom. Ove dve vrste povezivanja se odvijaju tako što terenski radnici izlaze u parovima na različita mesta gde se deca okupljaju (centar grada, željeznička stanica, itd.), gde sa njima razgovaraju o tome ko su, šta su, o njihovim problemima, predstavljaju im Svratište. Drugi vid obavljanja ovih povezivanja sa sistemom je kada terenski radnici ciljano odlaze u naselja ili napuštena mesta u kojima deca žive da bi sa decom, a često i sa njihovim roditeljima razgovarali o načinima rešavanja određenih problema. Putem terenskog rada se odvija i pratnja dece u školu, razgovara se direktno sa nastavnicima u školama, razgovara se sa policijom, lekarima, uopšte predstavnicima državnog sistema. Terenski rad je izuzetno važan segment rada sa ovom populacijom, iz razloga što se obavlja na teritoriji koju deca smatraju svojom, na kojoj se osećaju prijatnije nego u Svratištu (makar u situaciji prvih nekoliko dolazaka), a isto tako, s druge strane ima i dece koja retko dolaze ili uopšte ne dolaze u Svratište, a samim tim terenski rad ispunjava svoju funkciju.

 

Kantonalni centar za socijalni rad, Sarajevo

   Terenskim radom dolazimo do novih korisnika Dnevnog centra, uviđamo i pratimo socijalnu sliku u gradu Sarajevu. Svakodnevno sarađujemo sa zdravstvenim institucijama, školama, policijom i službama socijalne zaštite. Rad na terenu omogućava najbolji uvid u socijalnu sliku porodice iz koje dijete dolazi i na taj način se najlakše ponudi dobrovoljan dolazak djece u Dnevni centar. 

   Rad na terenu podrazumeva: posjećivanje gradskih raskrsnica, odlazak na ulična žarišta na kojima djeca rade, odlazak u lokalne zajednice u kojima žive djeca pod rizikom od trgovine i nasilja, upućivanje porodica na institucije socijalne zaštite kako bi ostvarili prava preko Službi socijalne zaštite i drugih institucija, vršenje edukativnog rada u lokalnim zajednicama u kojima žive.

   Usljed postojanja indikacija o boravku djece na ulicama grada Sarajeva, angažovani radnici u Dnevnom centru su počeli sa noćnim izlascima na teren u centar grada i ulična žarišta koja su poznata kao okupljališta djece koja žive i rade na ulici, a s ciljem zbrinjavanja djece u riziku .