Minimalni standardi usluga

Organizacije članice Regionalne mreže za decu i mlade uključene u život i/ili rad na ulici razvile su minimalne standarde usluge Svratišta i usluge Dnevnog centra. Dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti socijlane zaštite i pedagoškog rada pretočeno je u minimalne standarde kojima se u svakodnevnom radu rukovode pružaoci ovih usluga.

Minimalni standardi za Dnevni centar

Minimalni zahtevi za svratište

Monitoring sistem usluga Svratišta/Dnevnih centara

U okviru Regionalne mreže uspostavljen je i zajednički monitoring sistem usluga Svratišta/Dnevnih centara. Monitoring sistem omogući će izradu plana za jačanje kapaciteta, sagledavanje kvaliteta ponuđenih usluga i intervencija, kao i prikupljanje opštih informacija o obuhvatu korisnika i realizovanim aktivnostima. U monitoring procesu učestvovala su i deca i mladi koji koriste usluge. U nastavku su njihovi utisci o uslugama Svratišta/Dnevnih centara organizacija članica Regionalne mreže.

 

Monitoring instrument

Pojmovnik za Monitoring instrument

Centar za integraciju mladih, Dnevni centar iz Beograda

Altruist iz Mostara

Kantonalni centar za socijalni rad iz Sarajeva

Medika iz Zenice

Nova generacija iz Banja Luke

Zemlja djece iz Tuzle

 

Podrška u obrazovanju

Zemlja djece, Tuzla

Priprema korisnika za uključivanje u redovan školski sistem se odvija kroz različite radionice edukativnog i kreativnog karaktera, usmjerene ka razbijanju predrasuda prema školi, razvijanju psiho motoričkih sposobnosti i kreativnosti, učenju osnovnih životnih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, prva slova i brojevi, i sl.), razvijanju higijenskih navika i društveno prihvatljivog ponašanja. Pored radionica, djeci su omogućeni izleti rekreativne prirode, posjete kulturnim institucijama, fabrikama i tome slično. Organizujemo i posjete ljekaru, sistematski pregledi i sl., u saradnji sa roditeljima/starateljima.

     U okviru ovog segmenta radi se sa djecom koja su uključena u školu, ali imaju potrebu za dodatnim pojašnjenjima vezano za određene predmete (npr. matematika, fizika, hemija). Pristup ovom problemu je sistematičan, na način što su organizovane grupe po predmetima i za svaku grupu je zadužen po jedan volonter/saradnik ili učitelj za djecu ulice. Savjetnik vodi evidenciju o ovim korisnicima u smislu njihovog napretka i poboljšanja uspijeha u školi. Nastava se odvija u centru, na terenu ( u porodici ili organizovano u naselju ili školi).

Aktivnosti za mlade

Lice ulice – Centar za integraciju mladih, Beograd

    Po ugledu na ulične novine “Big issue”u Velikoj Britaniji, projekat „Lice ulice“ pokrenut je uz pomoć koalicije organizacija i pojedinaca u novembru 2009. godine. Kada je Magazin počeo da se objavljuje odabrali smo deset adolescenata koji koriste programe CIM-a i uposlili ih kao prodavce Magazina Liceulice. Prethodno su prošli adekvatnu obuku i tako usvojili veštine koje su im potrebne kako bi uspeli da prodaju magazin na početku njegove distribucije i promocije. Decu koja su uključena u život ili rad na ulici i dalje smo osnaživali u okviru programa CIM-a, kako bi ih osposobili da prodaju magazin LICEULICE na teritoriji grada Beograda. Ova deca i mladi su na taj način prvi put dobili priliku da obavljaju odgovoran i plaćen posao. Tokom zajedničkih aktivnosti uočili smo da ovaj program doprineo jačanju postojećih i otkrivanju novih potencijala dece. Prodavci su bili motivisani za rad, a njihovo zalaganje motivisalo je nove prodavce da im se pridruže.

Program prevencije – Centar za integraciju mladih, Beograd

    Program prevencije je zasnovan na podršci i edukaciji dece u cilju sprečavanja pojave i prenošenja HIV-a i hepatitisa B i C, kao i drugih seksualno prenosivih infekcija. Deca koja su uključena i život ili rad na ulici osnažuju se za prepoznavanje, umanjenje ili eliminaciju rizika od ovih bolesti. Tako se jačaju narušeni kapaciteti ličnosti ove ciljne grupe. Program sadrži dve programske celine: Seksualno rizično ponašanje i korišćenje droga. U oblasti seksualno rizičnog ponašanja sa korisnikom se obrađuju sledeće teme : informisanje (HIV i hepatitis B i C, polno prenosive infekcije, način prenošenja i zaštite itd.); edukacija (usmerena ka usvajanju socijalno prihvatljivih stavova, kao i redukciji zabluda i predrasuda) i motivacija. U oblasti korišćenja droga sadržaj programa prevencije je sledeći: osnovno informisanje (o pojavi, načinu prenosa i zaštite, DPST-u, lečenju); edukacija; savetovanje (razmena iskustava među osobama koje imaju iste probleme, asistencija i podrška u prevazilaženju potencijalnih „psiholoških“ kriza, osvešćivanje u pogledu raspoloživih resursa u zajednici); motivacioni razgovori; upućivanje (savetovanje sa psihologom, odvođenje na pregled kod zdravstvenog radnika itd).