O nama

Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici formirana je u junu 2010 godine. Formirale su je
članice nevladine i vladine organizacije i institucije koje promovišu i zagovaraju ostvarivanje prava djece i mladih
uključenih u život i rad na ulici, kao i unapređivanje kvaliteta života i participacije sve djece i svih mladih u društvu.

Principi djelovanja

Posvećenost ostvarivanju prava svakog djeteta, sa fokusom na djecu i mlade uključene u život i rad na ulici.

Transparentnost i otvorenost u komunikaciji i radu.

Donošenje odluka na osnovu demokratskih principa.

Uvažavanje različitosti.

Odgovornost svake članice za postizanje dogovorenih ciljeva i realizaciju aktivnosti baziranih na vrijednostima i
principima Mreže.

Međusobno poštovanje i solidarnost.

Djelovanje regionalne mreže u najboljem interesu djece i mladih

Nakon osnivanja mreže, usljedila je konferencija „Deca uključena u život i rad na ulici NAŠA odgovornost“ u junu
mjesecu 2011. godine u Beogradu. Pozvani su predstavnici nacionalnih institucija iz zemalja jugoistočne Evrope,
uključujući relevantna ministarstva, civilno društvo i međunarodne organizacije kao i stručnjake iz čitave Evrope.

Cilj konferencije bio je identifikovanje djelotvornih modela servisa za podršku i zaštitu djece uključene u život i rad
na ulici, u smislu prevencije ili smanjenja rizika od nasilja, eksploatacije i zlostavljanja, uključujući minimiziranje
rizika od nebezbjednih migracija djece kao i rizika od trafikinga.

Cilj programa “Sveobuhvatna zaštita za djecu uključenu u život i rad na ulici u jugoistočnoj Evropi 2012-2014” je
uspostavljanje pomenutih modela podrške. Program se fokusira na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva
- direktnih pružalaca usluga, da zajednički razviju servise, programe i politike koji će unaprediti kvalitet života djece
uključene u život i rad na ulici u region jugoistočne Evrope.

Ciljevi programa

Uspostavljanje jake i funkcionalne regionalne mreže organizacija, direktnih pružalaca usluga za djecu i mlade
uključene u život i rad na ulici za pružanje efikasnih intervencija kroz razmjenu iskustva i naučenih lekcija u regionu
jugositočne Evrope.

Uspostavljanje kvalitetnog servisa i usluga gde djeca primaju podršku od obučenih profesionalaca, da se zaštite i
ohrabre za aktivno učešće u aktivostima koje su njima namenjene.

Kreiranje koordiniranih regionalnih i nacionalnih strategija i platformi zagovaranja za unapređenje položaja djece i
mladih ukjučenih u život i rad na ulici u regionu jugoistočne Evrope.

Članice regionalne mreže za decu uključenu u život i rad na ulici čine organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije.

Altruist

Centar za integraciju mladih

Ekumenska humanitarna organizacija

Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad

Nova generacija

Medica

Zemlja djece 

ARSIS

ZZPD