Strategija zagovaranja

Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici usvojila je Strategiju zagovaranja na period od tri godine počevši od januara 2015. godine. Strateški ciljevi definisani ovom Strategijom su u skladu sa vrednostima, misijom, vizijom i principima na kojima je zasnovana Regionalna mreža. Naš opšti cilj je unapređenje položaja djece i mladih koji žive ili rade na ulici. A da bi postigli ovaj opšti cilj Strategijom su definisani specifični ciljevi: Unaprediti održivost usluga i programa koje realizuju članice Regionalne mreže i proširiti Regionalnu mrežu; Unaprediti kvalitet usluga i programa za decu i mlade koji žive ili rade na ulici. Takođe Strategija definiše da će se po njenom usvajanju sačiniti akcioni plan za jasnije definisanje vremenskog okvira (dinamke) predviđenih aktivnosti, kao i određivanje nosilaca aktivnosti te da će svaka članica Regionalne mreže detaljno razraditi aktivnosti koje se odnose na nju.

 

Štampa