Regionalna mreža za decu i mlade koji žive i/ili rade na ulici

 • Štampa

Pravila i struktura funkcionisanja

Reagionalnu mrežu, osnovanu u junu 2010. godine, čine nevladine organizacije i institucije koje promovišu i zagovaraju ostvarivanje prava dece i mladih uključenih u život i rad na ulici, kao i unapređivanje kvaliteta života i participacije sve dece i svih mladih u društvu.

Organizacije i institucije članice:

 1. „Centar za integraciju mladih“ (Beograd, Srbija)
 2. „Ekumenska humanitarna organizacija“ (Novi Sad, Srbija)
 3. „Zemlja dece“ (Tuzla, Bosna i Hercegovina)
 4. „Kantonalni centar za socijalni rad“ (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 5. Altruist (Mostar, Bosna i Hercegovina)
 6. Medica (Zenica, Bosna i Hercegovina)
 7. Nova generacija (Banjaluka).

Vrednosti

      Humanost, solidarnost, demokratičnost, ravnopravnost, odgovornost, preuzimanje inicijative, posvećenost, poštovanje dostojanstva, poštovanje kulturne raznolikosti, razmena resursa i znanja, međusobna podrška, uvažavanje iskustava i dobre prakse, zajedničko delovanje u ostvarivanju prava dece.

Misija:

      Zajedničko delovanje kroz funkcionalni sistem podrške koji kroz razmenu iskustava i međusobnu saradnju promovišu i zastupaju najbolji interes dece i mladih uključenih u život i/ili rad na ulici na regionalnom nivou.

Vizija

      Deca i mladi uključeni u život i/ili rad na ulici imaju sigurno porodično okruženje i podršku društva za sistemsko ostvarivanje svojih prava i participiranje u donošenju odluka koje se tiču njih i njihovog života.

Principi mreže

 • Mreža je posvećena punom poštovanju prava svakog deteta, bez obzira na njegove/njene godine, pol/rod, nacionalnu pripadnost, socijalni status, zdravstveno stanje, seksualnu orijentaciju i druge karakteristike.
 • Deca i mladi koji žive i rade na ulici su ravnopravni članovi/ce zajednice u kojoj žive, a članice Mreže i/ili Mreža kao celina zastupa prava dece i mladih koji žive i/ili rade na ulici pred zajednicom, njenim strukturama i institucijama.
 • Mreža u potpunosti deluje u skladu sa 4 principa Konvencije o pravima deteta: pravo na život, participacija, najbolji interes deteta i nedeljivost odnosno univerzalnost prava.
 • Programi i servisi/usluge koje članice i/ili Mreža razvijaju su potpuno u funkciji dece i mladih koji žive i rade na ulici.
 • Glavna programska orijentacija Mreže su: briga o životu i zdravlju dece i mladih koji žive i rade na ulici, zaštita od svih oblika nasilja, zloupotrebe, zanemarivanja i diskriminacije, njihovo uključivanje u kvalitetno obrazovanje i radno osposobljavanje.
 • Članice Mreže i/ili Mreža razvijaju zajedničke politike u oblasti kojom se bave.
 • Osnovni princip svih politika je najbolji interes deteta i mlade osobe koja živi i/ili radi na ulici.
 • Programske aktivnosti su bazirane na teorijskim principima socijalnog uključivanja, a osnovni princip rada je pružanje organizovane socijalne podrške za puno uključivanje u život zajednice.
 • Politike su usklađene sa misijom, vizijom, vrednostima i pravilima Mreže.
 • Mreža je neformalni prostor za razmenu znanja, iskustva i dobre prakse, kreiranje novih programa, sadržaja i servisa i za rad i pružanje podrške deci i mladima koji žive i rade na ulici.
 • Mreža je namenjena svima koji su profesionalno zainteresovani za unapređivanje odnosa lokalne i šire zajednice prema deci i mladima koji žive i/ili rade na ulici.
 • Rad Mreže je zasnovan na principima međusobnog poštovanja, solidarnosti, razmene i javnosti rada članica.
 • Upravljanje Mrežom se organizuje na demokratskim principima.
 • Odgovornost za ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Mreže je zajednička svim članicama Mreže.

Struktura mreže:

 struktura

 

 

 

 

 

 

 

 

Imenovanje, nadležnosti i mandat tela koji čine strukturu mreže

 

Skupština mreže

Skupštinu mreže čine direktori/ke i po jedna zaposlena osoba iz svake organizacije članice mreže koju je za članostvo u Skupštini mreže imenovala organizacija u kojoj je zaposlen/a. Ukoliko dođe do promene direktora/ke organizacije članice, osoba koja je preuzela tu funkciju preuzima i članstvo u Regionalnoj mreži. Ukoliko zaposlena osoba koja predstavlja organizaciju više nije u radnom odnosu i/ili iz drugog razloga nije u mogućnosti da učestvuje u radu Skupštine, organizacija članica je dužna da izabere drugog predstavnika/cu koji/a će predstavljati organiyaciju u okviru Skupštine mreže.

Skupština mreže imenuje Programski savet i Stručni panel. Na predlog Programskog saveta, Skupština imenuje i kordinatora/ku mreže. Nadležnost Skupštine je usvajanje strateških planova i izveštaja, kao i razmatranje eventualnog proširivanja članstva prijemom novih organizacija i/ili institucija. 

 

Programski savet

Programski savet čine predstavnici (direktor/ka i jedna zaposlena osoba) dve organizacije iz različitih zemalja. Organizacije članice Programskog saveta moraju u svojim zemljama biti lideri dobre prakse. Svoju dobru praksu dokazuju spoljašnjim evaluacijama, nastupima i promocijama na regionalnim i međunarodnim skupovima, poštovanjem principa mreže i filozofije mreže kroz sopstvenu praksu. Zbog ravnopravnog odnosa pri donošenju odluka, Programski savet ima i petog člana koji može biti predstavnik Stručnog panela ili kordinator/ka mreže ukoliko ta osoba nije iz iste organizacije kao i neko od drugih predstavnika Programskog saveta. 

Mandat Programskog saveta traje dve godine, s tim da jedna od organizacija članica Programskog saveta ostaje na dužnosti godinu dana duže na predlog Skupštine radi obezbeđivanja kontinuiteta u radu Programskog saveta. Jedna organizacija može bit izabrana najviše na dva mandata, ukupno 4 godine. Organiyacije članice Programskog saveta mogu biti smenjene i ranije ukoliko su neaktivne, ne doprinose radu Programskog saveta  mreže, u svom radu pokazuju da ne poštuju principe i folozofiju mreže, vrše aktivnosti suprotne interesima mreže i/ili u svojim istupanjima u javnosti ne promovišu mrežu na dogovoreni način.

Ukoliko dođe do promene direktora/ke organizacije članice, osoba koja je preuzela tu funkciju preuzima i članstvo u Programskom savetu. Ukoliko zaposlena osoba koja predstavlja organizaciju više nije u radnom odnosu i/ili iz drugog razloga nije u mogućnosti da učestvuje u radu Programskog saveta, organizacija članica je dužna da izabere drugog predstavnika/cu koji/a će predstavljati organizaciju u okviru Programskog saveta.

Programski savet mreže predlaže koordinatora/ku Mreže. Formuliše predloge, inicijative i kreira akcione planove Mreže. Pored toga, kordiniše angažovanje Radnih grupa, planira i realizuje razmenu, stručno usavršavanje i unapređivanje prakse organizacija članica.

 

Stručni panel

Stručni panel mreže čine stručnjaci koji su poznavaoci teorije relevantne za rad organizacija ili  srodnih disciplina, kao i predstavnici dobre prakse u radu sa decom koja žive i rade na ulici. Članstvo u Stručnom panelu je dobrovoljno, traje 2 godine, najviše 4 godina.

            Stručni panel Delegira jednog člana/cu u Programski savet, savetuje Mrežu i tako pomaže u ostvarivanju programskih ciljeva. Pored toga, važan zadatak Stručnog panela je promovisanje dostignuća Mreže u zajednici i povezuje Mrežu sa drugim relevantnim akterima u zajednici.

Kordinator/ka mreže

            Imenovana je od strane Skupštine Mreže na predlog Programskog saveta. To je osoba zadužena za operativno funkcionisanje Mreže: zakazivanje i organizovanje sastanaka svih organa i tela Mreže i vođenje zapisnika, razmenu informacija, izveštavanje – ka mreži i ka drugim zainteresovanim stranama, promociju rada Mreže i podršku radu Radnim grupama.

Radne grupe

Radne grupe se bave pojedinim aktuelnim temama na različite načine i time obezbeđuju ostalim članicama mreže učešće, pristup resursima, razmenu ideja i prakse, rešavanje zajedničkih problema i sl. Formira ih Programski savet na predlog članova Mreže. Njihov osnovni zadatak je da se bave kreiranjem politika iz oblasti od interesa Mreže. Članstvo u radnim grupama na određenu temu mogu imati svi članovi mreže prema sopstvenim preferencijama.

Radne grupe obezbeđuju Mreži učešće, pristup resursima, razmenu ideja i praksi, rešavanje zajedničkih problema izrada dokumenata, predlog politika, osmišljavanje zajedničkih projekata, kreiranje izveštaja i publikacija, predlaganje sadržaja za elektronski resursni centar, razmatranje strategija postupanja u specifičnim situacijama...

 

Procedura za prijem novih članica

 

Regionalna mreža otvorena je za nove organizacije i institucije članice iz svih zainteresovanih zemalja u regionu. Članstvo može biti ostvareno na tri različita nivoa u zavisnosti od potreba, kapaciteta i interesovanja potencijalne članice:

 

1. Prijatelji Regionalne mreže (prate rad Regionalne mreže, koriste je kao savetodavnu platformu, pružaju podršku, preuzimaju informacije sa web stranice i facebook grupe)

 

2. Pridruženi članovi Regionalne mreže (učestvuje u sastancima, predlažu bez prava učešća u glasanju i donošenju odluka, mogu ući u proces za puno članstvo ukoliko žele)

 

3. Puno članstvo (ravnopravna članica sa svim drugim organizacijama uz aktivnu participaciju i puno pravo odlučivanja)

 

          Da bi neko postao prijatelj, dovoljno je da popuni zahtev u kom će dati izjavu da je upoznat sa sadržajem statuta Regionalne mreže i da potvrđuje da je isti saglasan sa delovanjem te neformalne grupe/organizacije/institucije. Ukoliko pak, zainteresovana strana želi da postane pridružena članica Regionalne mreže, pored zahteva treba da popuni upitnik o delovanju organizacije i učestvuje u konsultacijama (sastancima, treninzima i drugim aktivnostima) Regionalne mreže. Za puno članstvo u Regionalnoj mreži neophodno je proći kroz status pridružene članice, popuniti instrument za analizu kapaciteta organizacije i po mogućstvu organizovati studijsku posetu tokom koje će biti prezentovan rad te zainteresovane strane. Nakon toga i uz odobrenje ostalih članica, zainteresovana organizacija/institucija potpisuje Deklaraciju o Regionalnoj mreži i postaje ravnopravna članica Regionalne mreže.

 

 

Šta mreža nudi članovima:

 • Učešće u Radnim grupama mreže
 • Predstavljanje misije mreže na međunarodnim i refionalnim skupovima
 • Politike vezane za decu koja žive i/ili rade na ulici
 • Razmenu znanja, iskustava i osnaživanje kroz obuke na relevantne teme
 • Promociju rezultata i rada organizacije

Profesionalna razmena informacija i komunikacija

-            - Web sajt mreže

-            - Priručnici i druge publikacije namenjene profesionalnom razvoju članica mreže

-            - Treninzi

-            - Istraživanja

-            - Časopis mreže (elektronski) – 2 puta godišnje

Događanja u mreži:

-             - Godišnje skupštine

-             - Radni regionalni skupovi/sastanci i radionice

-             - Jedna zajednička akcija mreže - svake godine

-             - Dvogodišnja  konferencija koju organizuje mreža

-             - Zajedničko predstavljanje mreže na međunarodnim konferencijama koje finansiraju druge mreže i/ili organizacije koje se bave sličnom tematikom

 

Finansiranje mreže:

      Mreža se finansira iz projekata i drugog fundraisinga, kao to je donatorstvo i sponzorstvo.

     Nosioci projekata su lidreske NVO i institucije koje čine Programski savet mreže. One apliciraju sa projektima i tragaju za      donatorima  i      sponzorima uz pomoć svojih tela a u skladu sa strateškim planom mreže.