Godišnji izvještaj o radu Regionalne mreže za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici 2014

Regionalna mreža za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici je u 2014. godini uz sve izazove radila na povećanju vidljivosti usluga  namjenjenih djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici i djece u riziku. Članice Regionalne mreže vrijedno su pružale podršku djeci, zagovarale njihova prava. Mreža je podsticala međusobno povezivanje svojih članica, kao i povezivanje istih sa resursima u zajednici. U Izveštaju o radu Regionalne mreže u 2014. godini predstavljeni su pojedini rezultati samih članica i njihovog zajedničkog djelovanja.
 
 

Zaključci s konferencije o djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici

Prvi put u Bosni i Hercegovini  16. Aprila 2015. godine u Sarajevu održana je jednodnevna međunarodna konferenciji o djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici koju je organizovala Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici (u daljem tekstu Regionalna mreža) u saradnji sa organizacijom Save the Children, uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Konferenciju je podržalo Ministarstvom sigurnosti BiH. 

Cilj Konferencije bio je da se na jednom mjestu okupe predstavnici nacionalnih institucija, uključujući nadležna ministarstva, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije, kao i ugledne stručnjake iz BiH Srbije Albanije i Makedonije, kako bi diskutovali o mogućnostima sistemskog rješavanja usluga za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu koja s u riziku da to postanu koje bi uz to bile zasnovane i pružane u duhu dječijih prava. Osim toga, namjera je da se predstave i pozitivne prakse koje se primjenjuju u radu sa ovom populacijom djece.

Na konferenciji je učestvovalo preko 90 učesnika iz regiona (Srbija, BiH i Albanija) koji su tokom konferencije donijeli sljedeće zaključke:

 1. 1.Sistemski rješiti pružanje usluga zbrinjavanja djece uključene u život i/ili rad na ulici i djece u riziku da to postanu;
 2. 2.Unaprijediti praksu funkcionisanja, ali i diverzitet usluga Dnevnih centara;
 3. 3.Sistematski uvesti djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku da to postanu u sistem socijalne zaštite s ciljem zaštite djece, ali i njihove resocijalizacije i reintegracije;
 4. 4.Organizacije civilnog društva (NVO) ne mogu biti jedine odgovorne i posvećene rješavanju ovog problema te je s tim u vezi potrebno otvoriti budžetske linije na lokalnom nivou, namijenjene finansiranju rada Dnevnih centara za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku da to postanu.
 5. 5.Unaprijediti sistem formiranja Mobilnih timova za rješavanje problema djece uključene u život i/ili rad na ulici i djece u riziku da to postanu, uvažavajući lokalne specifičnosti i iskustva pružaoca usluga (npr. opštinski Mobilni timovi ili sl.), sa proširenjem djelatnosti i na porodice iz kojih djeca dolaze.
 6. 6.Unaprijediti sistem saradnje organa starateljstva i organizacija civilnog društva (NVO) po pitanjima zaštite djece uključene u život i/ili rade na ulici i djece u riziku da to postanu;
 7. 7.Kritički razmotriti odredbu kojom se utvrđuje da prostori u kojima se pruža usluga zbrinjavanja djece koja žive i/ili rade na ulici i djece u riziku moraju biti „poslovni prostori“;
 8. 8.Integrisati minimalne standarde za dnevne centre kao i standarde za terenski rad u podzakonske akte Razvijati ostale popratne usluge koje bi bile komplemnentarne radu dnevnih centara kao što su prihvatne tanice/prihvatilišta, poridčna savjetovališta, mobini timovi i slično te razviti minimalne standarde za one usluge koje nisu standardizirane
 9. 9.Podstaknuti praksu donošenja Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece;
 10. 10.Senzibilizirati policijske ogane za rad sa djecom uključenom u život i/ili rad na ulici i djecom u riziku da to postanu, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 11. 11.Inicirati uspostavu sistema „regionalne mreže volontera“ koji rade sa djecom uključenom u život i/ili rad na ulici i djecom u riziku da to postanuUputiti zaključke državnim koodinatorima za borbu protiv trgovine ljudima i skrenuti pažnju na značajnost ovih aktivnosti.
 12. 12.Unaprediti zakonske okvire koji inkriminišu radnu eksploataciju i zanemarivanje djece;
 13. 13.Podsticati i razvijati programe za osnaživanje porodica u riziku;
 14. 14.Ulaganje u djecu, njihovo odrastanje i socijalizaciju je najisplativije ulaganje u društvima koja brinu o svojoj budućnosti.

 

 

Sekretarijat Regionalne mreže

za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici

Strategija zagovaranja

Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici usvojila je Strategiju zagovaranja na period od tri godine počevši od januara 2015. godine. Strateški ciljevi definisani ovom Strategijom su u skladu sa vrednostima, misijom, vizijom i principima na kojima je zasnovana Regionalna mreža. Naš opšti cilj je unapređenje položaja djece i mladih koji žive ili rade na ulici. A da bi postigli ovaj opšti cilj Strategijom su definisani specifični ciljevi: Unaprediti održivost usluga i programa koje realizuju članice Regionalne mreže i proširiti Regionalnu mrežu; Unaprediti kvalitet usluga i programa za decu i mlade koji žive ili rade na ulici. Takođe Strategija definiše da će se po njenom usvajanju sačiniti akcioni plan za jasnije definisanje vremenskog okvira (dinamke) predviđenih aktivnosti, kao i određivanje nosilaca aktivnosti te da će svaka članica Regionalne mreže detaljno razraditi aktivnosti koje se odnose na nju.

 

Izveštaj o radu Regionalne mreže u 2013.godini

Izveštaj o radu Regionalne mreže, 2013.godine

Regionalna mreža je i u 2013.godini nastavila da ulaže napore u obezbeđivanje veće vidljivosti dece uključene u život i/ili rad na ulici. Članice Regionalne mreže svakodnevno su pružale podršku deci i povezivale ih sa resursima u zajednici. U Izveštaju o radu Regionalne mreže u 2013.godini predstavljeni su pojedini rezultati samih članica i njihovog zajedničkog delovanja.